Dofinansowanie do protez kończyn – przegląd możliwości

Dofinansowanie do protez kończyn – przegląd możliwości

Protezy kończyn to rodzaj zaopatrzenia ortopedycznego, umożliwiający przejęcie funkcji utraconych rąk lub nóg. To właśnie dzięki odpowiedniej rehabilitacji oraz protezie, wykonanej według ściśle określonych potrzeb i oczekiwań pacjenta, możliwy jest efektywny powrót do zdrowia. Osoba ubezpieczona może ubiegać się o wsparcie finansowe na zakup zaopatrzenia protetycznego w ramach różnych funduszy. Dopłatę można uzyskać z NFZ oraz ze środków PFRON za pośrednictwem MOPS i PCPR.

Refundacja z Narodowego Funduszu Zdrowia – krok po kroku

Podstawą ubiegania się o wsparcie finansowe na zakup protezy kończyny w ramach NFZ jest wizyta u lekarza rodzinnego (pierwszego kontaktu), który wypisze skierowanie do specjalisty: chirurga, ortopedy lub lekarza rehabilitacji medycznej. Następnie pacjent powinien udać się do lekarza – specjalisty, upoważnionego do wypisania zlecenia (wniosku) na zaopatrzenie ortopedyczne z konkretnym kodem NFZ – np.:

 • B.008 proteza ostateczna modularna podudzia
 • C.014 proteza ostateczna modularna uda
 • A.002 proteza uzupełniająca stopę

Kolejnym krokiem jest potwierdzenie zlecenia w oddziale NFZ (w tym, w którym zarejestrowany jest ubezpieczony). Zlecenie można potwierdzić na trzy sposoby – osobiście, przy pomocy pełnomocnika (w imieniu ubezpieczonego) bądź pocztą. Trzeba jednak pamiętać aby posiadać przy sobie dowód osobisty. Dodatkowo, jeżeli potwierdzenie odbioru będzie odbywać się w imieniu pacjenta, poza dokumentem tożsamości, potrzebne będzie okazanie upoważnienia, zawierającego następujące dane: imię i nazwisko, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania osoby przystępującej do ubezpieczenia oraz pełnomocnika.

Ważne: W przypadku gdy konieczne jest natychmiastowe zaopatrzenie pacjenta w wyrób medyczny poza obszarem zarejestrowania chorego – w potwierdzeniu zlecenia może pośredniczyć oddział Funduszu, na terenie którego pacjent przebywa.

Ostatnim krokiem jest dostarczenie podbitego zlecenia do wybranej pracowni protetyczno-ortopedycznej, która ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (np. Orto-Pes). Jeżeli cena sprzętu przekracza limit, do jakiego NFZ refunduje zakup, kupujący zobowiązany jest pokryć różnicę z własnych środków.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Środki finansowe na zakup zaopatrzenia ortopedycznego można pozyskać także udając się do PCPR/MOPS w miejscu zamieszkania. Wymagane jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność oraz spełnienie kryterium dochodowego: o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Maksymalne dofinansowanie z PFRON wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej wyznaczonego w limicie ceny NFZ,
 • do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ oraz udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Uwaga: Poszczególne oddziały mogą indywidualnie ustalać dodatkowe kryteria.

MOPS lub PCPR określa terminy składania i rozpatrywania wniosków w ciągu danego roku oraz podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania. Warto więc śledzić informacje na lokalnej stronie jednostki bądź kontaktować się telefonicznie z daną placówką. Dokumenty należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR).

Wniosek o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla dziecka lub osoby dorosłej można pobrać tutaj (dot. Mieszkańców miasta Wrocław), lub tutaj (dot. Mieszkańców powiatu Wrocławskiego).

Do składanego wniosku należy załączyć szereg załączników:

 • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez MOPS lub równoznaczne orzeczenie
  o niezdolności do pracy/samodzielnej egzystencji wydane przez ZUS/KRUS/MON/ MSWiA;
 • kopię zlecenia (wniosku) na protezę wystawione przez lekarza chirurga lub ortopedę podbite w NFZ oraz przyjęte do realizacji przez firmę ortopedyczną;
 • fakturę pro-forma na przedmiot dofinansowania wystawioną przez firmę ortopedyczną.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Program Aktywny Samorząd

Kolejną możliwością otrzymania wsparcia finansowego na zakup protezy kończyn jest ubieganie się o wsparcie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, a jego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Do programu mogą przystąpić osoby aktywne zawodowo (pracownicy, uczniowie, studenci) bądź w wieku aktywności zawodowej. Można mieć orzeczoną “Częściową niezdolność do pracy”
z ZUS. Natomiast osoby z całkowitą niezdolnością do pracy nie spełniają wymogów programu –
w założeniu proteza finansowana w programie ma pomóc podjąć/ułatwić powrót do aktywności zawodowej.

Przedmiotem dofinansowania jest zakup bardzo dobrej jakości protezy ręki lub nogi, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości.

 • Proteza ręki – proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym zawieszeniem kikuta (technologia silikonowa), oraz bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym, albo, w wyjątkowych przypadkach, proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementami kombinowanymi).
 • Proteza nogi – proteza wykonana na nowoczesnych elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie w leju, także na elementach silikonowych, albo w wyjątkowych przypadkach proteza z elementami sterowanymi cyfrowo,
  z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami nośnymi.

W uzasadnieniu wniosku (pobranego z PCPR lub MOPS) należy szczegółowo opisać przedmiot i powód zakupu wraz z uzasadnieniem wysokich kosztów. Niezbędne jest również zaświadczenie od lekarza specjalisty oraz ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Konieczne jest także załączenie kosztorysów na protezę oraz faktur proforma od dwóch różnych firm ortopedycznych.

Maksymalne kwoty dofinansowań zakupu protez:

1. dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

 • w zakresie ręki – 9.000 zł;
 • przedramienia – 20.000 zł;
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł;
 • na poziomie podudzia – 14.000 zł;
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł;
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł;

– z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON;

– dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

Udział własny Wnioskodawcy wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

Uwaga! Wysokość środków finansowych PFRON na realizację programu ustalana jest corocznie w planie finansowym PFRON. PFRON podejmuje decyzję o podziale środków finansowych przeznaczonych na realizację modułów programu. Powyższy wykaz dotyczy dofinansowań w 2019 roku. Informacje na temat finansowania w kolejnej edycji programu pojawią się na stronie PFRON w pierwszym kwartale nowego roku.

Protezy kończyn – Orto-Pes

W naszej pracowni protetyczno-ortopedycznej Orto-Pes powstają nowoczesne, modularne protezy kończyn, po amputacjach na różnych wysokościach. Zarówno dla dzieci, osób dorosłych, czy seniorów. Rozpoczynając od lekkich protez służących wyłącznie do rehabilitacji czy pionizacji pacjenta, przez dynamiczne – do normalnego funkcjonowania, skończywszy na specjalistycznych – na przykład do uprawiania sportu.

Podstawy prawne:
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Dz.U. 2019 poz. 1267
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.) i rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 czerwca 2002 (Dz. U. z 2015 r. poz. 926 ze zm.).
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x