Dofinansowanie do protez

Możliwe jest skorzystanie z 3 różnych opcji:

*wniosek z NFZ (krok 1-4) w każdym wypadku jest niezbędny!


Narodowy Fundusz Zdrowia - NFZ

Krok 1. Lekarz pierwszego kontaktu – wypisuje skierowanie do specjalisty: chirurga, ortopedy lub lekarza rehabilitacji medycznej.

Krok 2. Lekarz specjalista – wypisuje wniosek (zlecenie) na zaopatrzenie ortopedyczne z konkretnym kodem NFZ – np.:

 • B.008 proteza ostateczna modularna podudzia
 • C.014 proteza ostateczna modularna uda
 • A.002 proteza uzupełniająca stopę

Krok 3. Wojewódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), właściwy dla miejsca zamieszkania – podbicie wniosku na zaopatrzenie ortopedyczne.

*należy mieć przy sobie dowód osobisty

*nie jest wymagane osobiste składanie dokumentów

*wniosek można również przesłać pocztą – najlepiej listem poleconym

Krok 4. Wybrana firma ortopedyczna, która będzie wykonywać dane zaopatrzenie – złożenie podbitego wniosku i przyjęcie go do realizacji.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - MOPS lub PCPR

 O dofinansowanie można starać się w MOPS lub PCPR właściwym dla miejsca zamieszkania.

Wymogi:

 • średni dochód z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nieprzekraczający aktualnego progu dochodowego (progi zmieniane są co kwartał – aktualne wysokości ustalonych kwot dostępne są we właściwym dla miejsca zamieszkania MOPS lub PCPR)

Wymagane dokumenty:

 • druk wniosku do pobrania z MOPS/PCPR
 • ważne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez MOPS (lub równoznaczne orzeczenie z ZUS / KRUS / MON / MSWiA)
 • faktura pro-forma z firmy ortopedycznej
 • kserokopia podbitego wniosku NFZ, potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez firmę, która będzie wykonywać protezę
 • zaświadczenie o dochodach na wzorze wniosku z MOPS/PCPR

Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 150% kwoty dofinansowania Narodowego Funduszu Zdrowia.


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - PFRON - Program ``Aktywny Samorząd``

Środkami PFRON rozdysponowują MOPS-y i PCPR-y, w których należy pobrać i złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów.

Wymogi:

 • bycie aktywnym zawodowo (osoby pracujące, uczniowie lub studenci)  lub bycie w wieku aktywności zawodowej
 • można mieć orzeczoną CZĘŚCIOWĄ NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY z ZUS  (*osoby z całkowitą niezdolnością do pracy nie spełniają wymogów programu – w założeniu proteza finansowana w programie ma pomóc podjąć / ułatwić powrót do aktywności zawodowej)

Wymagane dokumenty:

 • druk wniosku do pobrania z MOPS/PCPR
 • zaświadczenie od lekarza specjalisty
 • ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • 2 specyfikacje (kosztorysy) na protezy z 2 różnych firm ortopedycznych
 • 2 faktury pro-formy

Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 18 000 zł na protezę podudzia i 25 000 zł na protezę uda (należy uiścić 10% wkładu własnego przyznanej kwoty!).

Od roku 2019 możliwe jest dołączenie do tej puli kwoty refundacji NFZ!